Phiếu đăng ký học iTEP
iTEP REGISTRATION FORM
1. Thông tin học sinh/ Student’s information
2. Thông tin đăng ký lớp học/ Class registration information