Phiếu đăng ký thi iTEP
iTEP REGISTRATION FORM
1. Thông tin học sinh/ Student’s information
2. Thông tin bài thi/ Testing information